Reklamační řád

Vrácení zboží při využití 14ti denní lhůty:
1. Použijte prosím tento formulář a zašlete jej na kontaktuj@gunnar.cz.
2. Formulář vytiskněte a přibalte jej k vracenému zboží.
3. Zboží zašlete na zasílací adresu:
100MEGA Distribution s.r.o.
Sklad - Vrácení zboží
Železná 7, č. p. 681
619 00 Brno
Reklamace zboží:
1. Použijte prosím tento formulář a zašlete jej na kontaktuj@gunnar.cz.
2. Formulář vytiskněte a přibalte jej k reklamovanému zboží.
3. Reklamované zboží zašlete na zasílací adresu:
100MEGA Distribution s.r.o.
Reklamační oddělení
Železná 7, č. p. 681
619 00 Brno

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti
ECMate s.r.o.,
se sídlem Železná 7, č. p. 681, 619 00 Brno,
4535006,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
90459
pro prodej zboží, přístup a užití webových stránek www.gunnar.cz
(dále jen „prodejce“)

Čl. I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek prodejce uveřejněných na jeho webových stránkách www.gunnar.cz a k nahlédnutí v tištěné podobě na jeho pobočce.

2. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti, které vznikají mezi kupujícím a prodávajícím v rámci práv z vadného plnění prodejce ve smyslu § 2165 a násl. OZ.

3. Pro účely tohoto reklamačního řádu se kupujícím rozumí zejména koupěchtivý spotřebitel ve smyslu § 419 OZ

Čl. II - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. V souladu s § 2169 OZ má kupující, jemuž bylo vadně plněno tyto práva z vadného plnění:

a. výměna,

b. oprava,

c. odstoupení od kupní smlouvy,

d. přiměřená sleva z kupní ceny.

2. V souladu s § 2169 OZ a § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele má kupující právo v rámci reklamačního protokolu zvolit jím preferovaný způsob vyřízení reklamace.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo zasáhnout do výběru kupujícího v případě, kdy bude jím preferovaný způsob řešení reklamace hrubě nepřiměřený k nákladům, jež bude nucen vynaložit prodejce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující žádat zejména v případech, kdy potřetí reklamuje vadu stejné povahy či počtvrté vadu různé povahy. Kupující může žádat odstoupení od kupní smlouvy i v případě, kdy bude předmět koupě vykazovat celou řadu vad.

5. Reklamace je bezplatná. Prodávající ve smyslu § 1924 OZ uhradí toliko účelně vynaložené náklady.

Čl. III - REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. V souladu s § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele vyplní prodávající s kupujícím, jež uplatňuje svá práva z vadného plnění reklamační protokol, kde kupující zejména popíše vady, které reklamuje a způsob řešení, který preferuje. Prodávající je povinen pravdivě a řádně vyplnit datum podání reklamace a stav předmětného zboží. Kupující je oprávněn žádat kontrolu a opravu informací uvedených v reklamačním protokolu.

2. Lhůta pro vyřízení reklamace ve smyslu § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je 30 dnů. V případě porušení této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

3. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu vyjádření k vyřízení reklamace, a to s odůvodněním v případě zamítnutí reklamace a s popisem provedených úkonů v případě uznání reklamace.

4. Prodávající umožňuje využít práva z vadného plnění distančně, a to detailním popisem vad a výběrem preferovaného způsobu vyřízení reklamace zaslaného emailem na kontaktní emailovou adresu prodejce, tj. kontaktuj@ecmate.cz a zasláním předmětného zboží na adresu prodejce, tj. ECMate s.r.o..cz, Železná 7, č. p. 681, 619 00 Brno. Pro případ poškození zboží přepravcem doporučuje prodejce fotograficky zdokumentovat stav zboží před zabalením a odesláním přepravci.

5. Datem uplatnění reklamace v případě distančně uplatněného práva z vadného plnění je datum, kdy spotřebitel od přepravce převezme předmětné zboží.

Čl. IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě rozporu ujednání tohoto reklamačního řádu s ustanovením právního předpisu se užije ustanovení právního předpisu, které se nejvíce blíží smyslu ujednání tohoto reklamačního řádu.

V Brně dne 1. 5. 2022