Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
ECMate s.r.o.,
se sídlem Železná 7, č. p. 681, 619 00 Brno,
IČ 4535006,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90459
pro prodej služeb a zboží, přístup a užití webových stránek www.gunnar.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ECMate s.r.o., se sídlem Železná 7, č. p. 681, 619 00 Brno, identifikační číslo: 4535006, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90459 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a případné další vztahy. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.gunnar.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Další kontakty jsou uvedeny zde.
2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.gunnar.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6. Prodávající není vázán žádným kodexem chování.

 

II. DEFINICE POJMŮ,  SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY, KTERÉ JSOU ZÁROVEŇ OBSAHEM SMLOUVY

1. Občanským zákoníkem se rozumí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
2. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění
3. Prodávajícím se ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku rozumí společnost ECMate s.r.o. blíže specifikována v Čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek
4. Kupujícím se ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku rozumí koupěchtivá fyzická či právnická osoba
5. Spotřebitelem se rozumí koupěchtivá fyzická osoba, která nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
6. Hovoří-li obchodní podmínky o kupujícím, rozumím se jím osoba dle Čl. 2 odst. 4 těchto obchodních podmínek, nehledě na fakt, zdali je koupěchtivý podnikatel ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku či spotřebitel. Co je ujednáno pro spotřebitele, platí jen a pouze pro osobu, která vystupuje jako spotřebitel.
7. Prodávající sděluje, že
- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
- požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího;
- neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
- v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), kupující - spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy zde, lhůty, práva a povinnosti spotřebitele při odstoupení jsou uvedena v poučení zde
- kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
- o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
- o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy čímž právo odstoupit od smlouvy zaniká.;
- ceny zboží jsou na webu provozovaném podávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
- v případě, že kupující - spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího zde, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání služeb a zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb a zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb, či zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam služeb a zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje služeb a zboží a ceny těchto služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje služeb a zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a zboží. Vyvratitelná právní domněnka o nabídce ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3. Pro objednání služeb či zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.1. objednávané službě či zboží (objednávané služby či zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku - objednávky webového rozhraní obchodu),
3.2. způsobu úhrady kupní ceny služeb či zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Toto je považováno za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo pokud podmínky objednávky nejsou splnitelné.
7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
8. Kupujícímu nevzniká právně vymahatelný nárok na dárek, který je dodáván k vybraným službám či produktům. Dárky jsou dodávány po dobu akce nebo do vyčerpání zásob, pokud není určeno jinak.

 

V. CENA SLUŽEB A ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu služeb či zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
1.3. bezhotovostně platební kartou.
2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před plněním služby či dodáním zboží kupujícímu.
5. Doba, po kterou zůstává v platnosti nabídka nebo ceny služeb či zboží je platná po dobu, kdy je nabízena na webovém rozhraní obchodu, pokud není uvedeno jinak.
6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb či zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář v souladu s § 1830 občanského zákoníku poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (zde, lhůty, práva a povinnosti spotřebitele při odstoupení jsou uvedena v poučení zde.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

1. Do doby plnění služby či převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
2. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
3. Je-li společně se službou či zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VIII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Nákup zboží probíhá výhradně při zakoupení služby. K doručení zboží dochází v místě a čase, na které byla služba sjednána. V případě, že je smluvena na základě požadavku kupujícího přeprava přepravcem, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 190 Kč (slovy: sto devadesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu od jeho převzetí a zkontrolovat jeho nezávadnost, zejména pak mechanické poškození, k nímž mohlo dojít v rámci přepravy zboží. Takovouto závadu je kupující povinen nahlásit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od převzetí zboží.
6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PŘI PRODEJI SPOTŘEBITELI

1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, u použitých věcí jeden rok od převzetí.
2. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
3. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 1 a 2 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
5. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
6. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
7. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
8. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
9. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
 b) se vada projeví opakovaně,
 c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
11. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
12. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
13. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

 

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. V případě převzetí zboží na pobočce, nabývá kupující vlastnické právo zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží v souladu s § 2160 občanského zákoníku. V případě distančně uzavřené smlouvy a převzetí zboží v místě určeném kupujícím, nabývá kupující vlastnické právo převzetím věci od přepravce a uhrazením celé kupní ceny.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolou jsou pověřeny příslušné dozorové orgány. Spotřebitel má možnost obrátit se s žádostí o pomoc v případě sporu s prodávajícím na Českou obchodní inspekcí za účelem mimosoudního řešení sporu.

 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění v účinném znění.
2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků . Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti . Zpracovatelem těchto dat je výhradně naše společnost. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Kupující může odběr dotazníku odhlásit na konci každého dotazníku, který od prodejce obdrží na svou e-mailovou adresu.
5. Další podrobnosti ochrany osobních údajů a informace o právech obsahují Pravidla ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek.

 

XII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může odběr těchto informací odhlásit na konci každého newsletteru, který od prodejce obdrží na svou e-mailovou adresu.

 

XIII. DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

XIIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o ochraně osobních údajů aj.
2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se, jakožto právo zvolené, řídí českým právem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména tzv. nařízením Řím I.
3. Je-li některé ujednání obchodních podmínek v rozporu s účinným právním předpisem České republiky, nebo se takovým stane, namísto neplatných ujednání nastoupí ustanovení účinného právního předpisu, jehož smysl se neplatnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání a znění celých obchodních podmínek jako takových.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorové poučení.
6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – ECMate s.r.o., Železná 7, č.p. 681, 619 00, Brno, adresa elektronické pošty - kontaktuj@ecmate.cz.
7. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.2.2024 a jejich nedílnou součástí jsou Pravidla ochrany osobních údajů.